Skocz do zawartości

latajowca

Użytkownik
 • Liczba zawartości

  18
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

3 Neutralna

1 obserwujący

O latajowca

 • Tytuł
  Początkujący
 • Urodziny 09.03.1998

Informacje profilu

 • Nick Minecraft
  latajowca
 • Wersja
  Pełna
 • Gram na
  Survival
 • Płeć
  Mężczyzna
 • Lokalizacja
  Olsztyn
 • Zainteresowania
  Pole Dancing XD

Metody kontaktu

 • Skype
  latajowca
 • Steam ID
  latajowca

Ostatnie wizyty

1353 wyświetleń profilu
 1. latajowca

  [1.8][P][S][WL] Team of minecraft 20+

  Nie widziałem od pół roku.
 2. latajowca

  [1.10.2] [NP] Melina - prywatny serwer Creative! Budujmy razem

  Polecam! Osobiście gram na tym serwerze od 24godzin. Rozeznałem się w mieście i jest rzeczywiście piękne, jak i ambitne. Dzieł architektury nieskończenie wiele. Możliwości, dzięki wymienionemu w treści reklamowej profilu Resource Pack, są ogromne! Zapraszam do wspólnej gry
 3. latajowca

  Reklama Skyblocka

 4. latajowca

  [1.8][P][S][WL] Team of minecraft 20+

  Działamy, a właściwie działają. odnośnik do mapy serwera (kliknij)
 5. latajowca

  Reklama Skyblocka

  Jaka reklama taki serwer.
 6. latajowca

  Moja Pierwsza Mapka

  wędrowcze* Podoba mi się zamysł. :3 wtf "gdzie ja jestem?"
 7. latajowca

  [1.11.2] uCraft.pl - Skyblock inny niż wszystkie

  USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (tekst jednolity) W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa stanowi się, co następuje: Art. 1.§ 1.Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1)zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18, 2)postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17, 3)wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21. § 2.Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1)"nieletnich" - rozumie się przez to osoby, o których mowa w § 1, 2)"czynie karalnym" - rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako: a)przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo b)wykroczenie określone w art. 51,62, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 Kodeksu wykroczeń. Art. 2.Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. Art. 3.§ 1.W sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego, uwzględniając przy tym interes społeczny. § 2.W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę osobowość nieletniego, a w szczególności wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru, a także zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warunki wychowania nieletniego. Art. 3a.§ 1.W każdym stadium postępowania sąd rodzinny może, z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. § 2.Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników, które sąd rodzinny bierze pod uwagę, orzekając w sprawie nieletniego. § 3.Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania mediacji, regulując zwłaszcza warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do jej przeprowadzania, sposób rejestracji tych instytucji i osób oraz szkolenia mediatorów, zakres i warunki udostępniania im akt sprawy, formę i zakres sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego, mając na względzie wychowawczą rolę postępowania mediacyjnego, interes pokrzywdzonego, dobrowolność i poufność mediacji oraz fachowość i bezstronność mediatora. Art. 4.§ 1.Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. § 2.Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję. § 3.Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu. Art. 4a.Podmioty współdziałające z sądem rodzinnym, a w szczególności: instytucje państwowe, społeczne lub jednostki samorządowe oraz osoby godne zaufania, w zakresie swego działania, udzielają na żądanie sądu rodzinnego informacji niezbędnych w toku postępowania. DZIAŁ II Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich Art. 5.Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym; kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego. Art. 6.Wobec nieletnich sąd rodzinny może: 1)udzielić upomnienia, 2)zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia, 3)ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna, 4)ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego, 5)zastosować nadzór kuratora, 6)skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją, 7)orzec zakaz prowadzenia pojazdów, orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego, 9)orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo ośrodku szkolno-wychowawczym, 10)orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym, 11)zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Art. 7.§ 1.Sąd rodzinny może: 1)zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym, 2)zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego. 3)(skreślony). § 2.Sąd może zwrócić się do właściwych instytucji państwowych lub społecznych oraz jednostek samorządowych o udzielenie niezbędnej pomocy w poprawie warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego. Art. 8.§ 1.W wypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1.500 złotych. § 2.Sąd uchyla karę pieniężną w całości lub w części, jeżeli osoba ukarana w ciągu 14 dni usprawiedliwi swoje zachowanie lub przystąpi do wykonywania nałożonych obowiązków. Art. 9.§ 1.W sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 8 § 1, orzeka sąd rodzinny z urzędu, a w sprawie uchylenia tej kary - także na wniosek osoby ukaranej, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. § 2.Postanowienie sądu w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej powinno być wydane po wysłuchaniu osoby, której ma ono dotyczyć, chyba że osoba ta bez usprawiedliwienia nie stawiła się na wezwanie. Art. 10.Sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2 lit. a), jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego. Art. 11.§ 1.Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym można warunkowo zawiesić, jeżeli właściwości i warunki osobiste oraz środowiskowe sprawcy, jak również okoliczności i charakter jego czynu uzasadniają przypuszczenie, że pomimo niewykonania środka poprawczego cele wychowawcze zostaną osiągnięte. § 2.Warunkowe zawieszenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do lat 3; w okresie próby sąd stosuje do nieletniego środki wychowawcze. § 3.Jeżeli w okresie próby zachowanie nieletniego wskazuje na dalszą demoralizację albo jeżeli nieletni uchyla się od wykonywania nałożonych na niego obowiązków lub od nadzoru, sąd rodzinny może odwołać warunkowe zawieszenie i zarządzić umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. W razie popełnienia przez nieletniego czynu karalnego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 Kodeksu karnego i braku podstaw do rozpoznawania sprawy przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania karnego, sąd rodzinny odwołuje warunkowe zawieszenie i zarządza umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. § 4.Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 3 miesięcy odwołanie warunkowego zawieszenia nie nastąpiło, orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym z mocy prawa uważa się za niebyłe. Art. 12.W razie stwierdzenia u nieletniego upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie opieki wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie go w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej, a w przypadku gdy nieletni jest upośledzony umysłowo w stopniu głębokim i wymaga jedynie opieki - w domu pomocy społecznej. Art. 13.Jeżeli wobec nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2 lit. a), ale w chwili orzekania ukończył lat 18, zachodzą podstawy do orzeczenia umieszczenia w zakładzie poprawczym - sąd rodzinny może wymierzyć karę, gdy uzna, że stosowanie środków poprawczych nie byłoby już celowe. Wydając wyrok skazujący sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. Art. 14.W sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, sąd rodzinny stosuje odpowiednio przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu wykroczeń, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.
 8. latajowca

  [1.11.2] uCraft.pl - Skyblock inny niż wszystkie

  Przyszedł więc i czas, na sprostowanie: Wyspa nie powiększyła się. Muszę dodać ten punkt, głównie ze względu na jego obecność w moim wcześniejszym 'poście'. Wydaje mi się, że jednak serwer głównie jest skierowany do portfeli graczy. Niniejszym wspomniany "ubogi handel", cytując siebie, nie zaspokaja moich oczekiwać. Według mnie powinno być tam wszystko, tzn. wszystkie możliwe surowce dostępne na serwerze. Warto też zadbać o wnętrze tego "sklepu", czy zamku. (Nie mam pojęcia jak to nazwać). Chmury zniknęły. Moje gratulacje za rozsądne i jakże mądre posunięcie, gdyż jest to tak naprawdę ukłon w stronę graczy, by zaoszczędzić im czasu i cierpliwości. Możliwe, że dzięki temu nie "wypierd*lą" z serwera przedwcześnie Kopanie cobbla nie powinno być zastępowane "cooblarką", jak to wy nazywacie. Ciekawa nazwa, swoją drogą. Możliwe, że przez moją obecność na zagranicznych (głównie niemieckich) serwerach nie spotkałem się z tą nazwą, a przede wszystkim nie widziałem tak ciekawego rozwiązania jak na Twojej wyspie Arturze. Jednakże widzę w tym prostotę i jeden wielki minimalizm. Punkt piąty nie wymaga mojego komentarza. Aczkolwiek jest mi przykro, że pozwalasz na demoralizacje młodych. Jaki był powód mojego przedwczesnego opuszczenia ucraft.pl? Wulgarna demonstracja nie wiadomo czego. Jednen z obecnych na serwerze graczy postanowił mnie w brzydki sposób wyprosić. Łamie on punkt regulaminu nr. 1. Domyślasz się, co powinieneś w tej sytuacji zrobić. Ogólna ocena: Koniec bólu d*py. Koniec pokładanych w zmiany nadziei. Punkt 5 wyraźnie przeciwdziała takim sposobom agresji, jaka dziś mnie spotkała ze strony gracza. Serwer ewidentnie jest przeznaczony dla początkujących, którzy nauczyli się korzystać z expiarek, fabryki żelaza i tym podobnych. Ambitnym graczom, z poważaniem odraczam marnowania czasu na ucraft.pl. Bezpośrednio: Artur nie wyciągnął kontrargumentów, co świadczy o dojrzałości Administratora. Liczę jednak na skrócenie 'języka' na serwerze. Propozycja: Każdego gracza legitymuj poprzez facebook'a. Niechaj wulgaryzmy dane będą tylko tym, którzy prawnie na to zasługują. Z poważaniem, latajowca
 9. latajowca

  [1.11.2] uCraft.pl - Skyblock inny niż wszystkie

  Moja subiektywna ocena serwera uCraft.pl po jego wnikliwym przeANALizowaniu, zwiedzeniu, zapoznaniu się: Przy tej ocenie będzie tyle punktów ile jest wysp na mapie. Sam w sobie serwer jest bardzo mały. Nie można nazwać tego wypocinami, bo jestem przekonany, że projektując go, a następnie budując, nikt się przy nim nie zmęczył. Zdjęcie na samej górze przedstawia AdminShop. Sklep różniący się od innych, taki namacalny, w 3D! Ubogi asortyment, przystępne ceny, ohydne wnętrze, wykonane z samych desek przeplatanych białym szkłem. Komuś bardzo się spieszyło, żeby zarobić. Chmury latają 3 lub 4 klocki nad spawnem (nie pamiętam dokładnie). Zmniejsza to realistykę gry i uniemożliwia swobodne poruszanie się. Życie jest zbyt krótkie i cenne, by czekać aż chmura odsłoni mi skrzynkę z jedzeniem. Co robi się na tym serwerze? Szukasz tego czego i tak nie znajdziesz, skaczesz z latających wysp, ewentualnie spychasz świnki do przepaści, tak jak ja to uczyniłem. Zabawa na 102. Przesympatycznie. (ironia) Pozytywy? Brak. Administracja nie pomaga nowym graczom. Gracze są dla siebie nieuprzejmi, wyzywają się od debili, słowo k**wa jest tam traktowane jako przecinek. Jestem zwolennikiem wolnego słowa, tzn. brzydkiego słowa również, ale w ograniczonej liczbie i zachowując jakiś poziom. Dozwolone wulgaryzmy są wyłącznie na serwerach graczy pełnoletnich, ten takim nie jest. Taki występek, rzecz jasna w liczbie mnogiej, podchodzi pod demoralizację nieletnich. Z żalem, latajowca
 10. latajowca

  SpaceCraft [1.7.2] Gildie & Freebuild

  Źródło: przelom.pl (kliknij). Uwagi dotyczące serwera po jego wnikliwym przeanalizowaniu, zwiedzeniu, zapoznaniu się: Brak na stronie internetowej kontaktu z właścicielem. W zakładce "Podania" nie odnalazłem maila, gdzie można by się skontaktować drogą mailową. Chcący nawiązania kontaktu jest zmuszony zostać Graczem danego serwera i wypatrywać Administracji. Nieznajomość strony internetowej przez "Skład", albo inaczej, Zespołu Serwera. Uwaga: Budowniczy _Stitches_, odpowiedział mi na pytanie "Czy Administrator nie szuka może trzeciego budowniczego?" ---> "Nie mamy budowniczych i nie będzie ". Chyba rozumiecie co chcę przez to powiedzieć. Niewłaściwa osoba na niewłaściwym stanowisku. B*tch Better Have My Money, Pay Me What You Owe Me. Tłumacząc: Gówniaro lepiej miej moje pieniądze i zapłać mi to, co mi wisisz. Ewidentnie serwer jest nastawiony na zarobek. Za wszystko tam zapłacisz słońce. Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Czarno to widzę. Na szarym czacie, szare napisy. Tylko "Skład" pisze kolorem zielonym. Czyżby dla podkreślenia hierarchii wartości? Najprawdopodobniej. Administracja pozostawia wiele do życzenia. Okazuje się, że nie tylko dla mnie Budowniczy _Stitches_ był opryskliwy. Właściciele serwera FalcoPL i Taco powinni rozmówić się z kolegą, bądź też zmienić "Skład". S k ł a d . Czy tylko mi się to określenie rzuca w oczy? W istocie rzeczy nie zwracamy się do siebie - Ty składowy! Aż smutno mi się zrobiło. Niewiarygodnie ciekawy pomysł na zrobienie serwera a'la Wyspy na Bahamach. Po raz drugi w życiu widzę tego typu pomysł. Wcześniejsze obserwacje innych serwerów nasuwały mi wnioski, że to w sumie tylko wyspy, nic specjalnego. Sami jednak musielibyście to zobaczyć i ocenić, czy rzeczywiście ktoś był wybitnie zainspirowany tworząc serwer na wyspach z piasku. Być może się mylę i mało w życiu serwerów się naoglądałem. Tłumów póki co nie ma. Zawsze coś. Tyle w temacie moi drodzy. latajowca
 11. latajowca

  Szukam ekipy do MC

  Aktualne? Iżli tak, proszę o kontakt mailowy najlepiej latajowca@gmail.com
 12. latajowca

  [1.8][P][S][WL] Team of minecraft 20+

  Gram i serdecznie wszystkim polecam serwer
 13. Także tego... Czy można połączyć konta: Minecraft z kontem; Minecraft: Windows 10 Edition β (beta)? Wczoraj kupiłem (w końcu) oryginalną, pełną wersję minecrafta. 1. Czy konto nr.2 (wspomniane powyżej) jest czym innym i wymaga oddzielnego, dodatkowego zakupu? Jeżeli to jest to samo, to jak połączyć te konta? PS: Dzwoniłem do minecrosoft'u i "lecą w kulki", po czym wychodzi ich brak kompetencji, niewiedza.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...